Udział PSPP w konsultacjach społecznych zw. z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Udział PSPP w konsultacjach społecznych zw. z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Szanowni Panstwo,

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorców skutecznie uczestniczyło w konsultacjach społecznych, które w związku z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów prowadził UOKiK. Na tym etapie udało się już, z podnoszonych w imieniu PSPP postulatów, uwzględnić, między innymi, następujące kwestie:

– utajnienia terminu wykonania decyzji w przedmiocie warunkowej zgody na koncentrację na wniosek przedsiębiorcy,

– zmian dotyczących osoby, której można wręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i okazać legitymację służbową (rezygnacja ze zmiany wprowadzającej możliwość okazania upoważnienia „osobie czynnej” w czasie kontroli),

– ograniczenia odpowiedzialności osób fizycznych za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję do porozumień ograniczających konkurencję (w miejsce : praktyk ograniczających konkurencję)

– wydłużenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK

– określenia terminu, na przekazanie przez Prezesa UOKiK akt postępowania wraz z odwołaniem przedsiębiorcy od decyzji Prezesa UOKiK

– doprecyzowania sankcjonowanych działań uznawanych za „utrudnianie” kontroli/przeszukania prowadzonych przez organ antymonopolowy.

Nadal jednak uważamy, że przedmiotowy projekt wymaga dalszych zmian, w szczególności w następującym zakresie:

– wprowadzenia zaskarżania postanowień SOKiK o przeszukaniu (nadal od tych orzeczeń nie przysługuje przedsiębiorcy żaden środek odwoławczy);

– wyraźnego określenia osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w imieniu przedsiębiorcy w toku kontroli/przeszukania;

– dalszego ograniczenia nakładania kar na osoby fizyczne z tytułu dopuszczenia się praktyk przez przedsiębiorcę – do porozumień horyzontalnych;

– określenia wartości kar w walucie polskiej (w odniesieniu do kar proceduralnych i związanych z niewykonaniem decyzji, utrudnianiem kontroli, itp.);

– zmniejszenia kar za utrudnienia kontroli itp. do 1% przychodów (jak w UE)

– zmian instytucji leniency dla osób fizycznych (wprowadzającej ostry konflikt interesów między osobistą odpowiedzialnością a odpowiedzialnością reprezentowanego przez tę samą osobę przedsiębiorcy);

– usunięcia środków zaradczych lub co najmniej wprowadzenia precyzyjnych kryteriów (na zasadzie wyjątku) nakładania takich środków na przedsiębiorców,

– faktycznego zrównania terminów procesowych na odwołanie przedsiębiorcy i odpowiedź na odwołanie Prezesa UOKiK,

– uprawnień UOKiK do kopiowania wszelkich danych w czasie kontroli.

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji zmian czy kolejnych komentarzy dotyczących omawianej ustawy na adres mejlowy biura PSPP: biuro@pspp.org.pl
 

Social: