Członkostwo

Dołącz do prestiżowego grona szefów działów prawnych przedsiębiorstw

Dla kogo?

Zgodnie ze Statutem, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, dająca rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia w zgodzie z prawem, Statutem i zasadami etyki zawodowej, która spełnia następujące kryteria statutowe:

 • posiada tytuł magistra prawa polskiej uczelni lub równoważny tytuł uczelni zagranicznej;
 • odpowiada w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa za sprawy prawne lub za działanie przedsiębiorstwa zgodnie z prawem (pełni rolę szefa działu prawnego, szefa działu prawnego i „compliance” lub, w przypadku bardzo dużych przedsiębiorstw, szefa wyraźnie wyodrębnionej części działu prawnego);
 • uzyskała rekomendacje Zarzadu lub jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Osoby, które nie znają członków PSPP otrzymają rekomendacje od Zarządu Stowarzyszenia.

Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.Roczna składka członkowska wnosi 200 zł.Członkiem wspierającym może być firma prowadząca działalność na rynku usług prawnych lub świadczące usługi specjalistyczne na jego rzecz (kancelarie prawne, firmy rekrutacyjne, marketingowe, wydawnictwa, producenci oprogramowania, instytucje szkoleniowe itp.)

Wniosek

Wniosek o przyjęcie do Polskiego Stowarzyszenia Prawników PrzedsiębiorstwNiniejszym proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Potwierdzam znajomość Statutu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, iż spełniam wymogi formalne przewidziane w Statucie Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw („Stowarzyszenie”), mieszczące się przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa; dane będą przetwarzane dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym dla zapewnienia kontaktu ze mną drogą elektroniczną, co niniejszym akceptuję. Dane osobowe podaję dobrowolnie, ze świadomością prawa dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania. Stowarzyszenie nie będzie udostępniać danych osobom trzecim, nie będącym członkami Stowarzyszenia.

Procedura

PROCEDURA PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PSPP:

 1. Osoba zainteresowana członkostwem w PSPP (Wnioskodawca) wypełnia poniższy formularz załączając skan pisemnej rekomendacji co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 2. Wnioski podlegają zaewidencjonowaniu oraz kontroli formalnej. W przypadku braków formalnych podlegają zwrotowi i pozostają bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski podlegają rozpoznaniu przez Zarząd zgodnie z kolejnością wpływu.
  Głosowanie w przedmiocie przyjęcia Wnioskodawcy w poczet członków jest tajne.
 4. Dla ważności uchwały o przyjęciu Wnioskodawcy w poczet członków Stowarzyszenia konieczna jest obecność bezwzględniej większości Członków Zarządu. Uchwała o przyjęcie w poczet członków podejmowana jest przez aklamację.
 5. Na wypadek braku jednomyślności, Prezes Zarządu wyznacza członka Zarządu (Referent) zobowiązanego do weryfikacji merytorycznej wniosku. Referent może w tym celu kontaktować się z członkiem polecającym i/lub Wnioskodawcą.
 6. Wycofanie rekomendacji jest równoznaczne z uchwałą odmowną i kończy postępowanie.
 7. Referent przedstawia Zarządowi swoją rekomendację, którą ustnie uzasadnia.
 8. Zarząd może zaprosić na swoje posiedzenie Wnioskodawcę lub członka rekomendującego.
 9. O wyniku rozpatrzenia wniosku Zarząd niezwłocznie informuje
 10. Wnioskodawcę wysyłając zawiadomienie na podany przez niego adres mailowy.
 11. Z chwilą podjęcia uchwały o przyjęciu Wnioskodawcy w poczet członków, staje się on pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie o właściwym trybie postępowania decyduje Prezes Zarządu.